Isikuandmete töötlemine

Kehtib alates 24.11.2022

Isikuandmete töötlemise teave on koostatud EL isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 artikli 12 „Selge teave, teavitamine ja andmesubjekti õiguste teostamise kord“ vastutava töötleja nõuete täitmiseks ja füüsiliste isikute teavitamiseks isikuandmete töötlemise põhimõtetest ja õiguste tagamisest.

1. Millised on isikuandmed ja millisel juhul me neid töötleme

1.1 Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Eelkõige on füüsiline isik tuvastatav identifitseerimistunnuse (nimi, isikukood, elukoht, asukoht, e-posti aadress, telefoninumber, võrguidentifikaator) või ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

1.2 Töötleme Teie isikuandmeid, kui:

     1.2.1    külastate meie veebisaiti https://uhistransport.ee/;

     1.2.2.   hindate meie veebisaiti (salvestatakse IP-aadress, nimi, lisatud kommentaar, e-posti aadress, telefoni number, hinnangu andmise aeg);

     1.2.3    annate tagasisidet meie veebisaidis (salvestatakse IP-aadress, küsimuse/ettepaneku pealkiri ja sisu, esitaja nimi ja asutus, eelistatud suhtluskanali andmed (telefon või e-post), veebilehe keel, küsimuse/ettepaneku esitamise aeg.

1.3  E-posti aadressi/telefoninumbrit kasutatakse üksnes juhul, kui on vajadus isikule vastata.

1.4  ​​​​​​E-posti aadressi ei edastada kolmandatele isikutele.

1.5  ​​​​​​Veebilehel võidakse kasutada küpsiseid (ing k cookie) saidi kasutamise analüüsi eesmärgil.

1.6  ​​​​Veebilehe külastamisest ja antud hinnangutest võidakse teha üldstatistikat. Samuti kasutab antud projektiga tegelev Maailmapanga meeskond külastamiste ja antud hinnangute statistikat üksnes üldanalüüside tegemiseks. Analüüse avaldatakse üldistatud kujul.

2. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

2.1  Isikuandmete töötlemine on seaduslik, õiglane ja läbipaistev. Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse eesmärgipäraselt ja minimaalselt. Isikuandmed on õiged ja tagatakse nende parandamine.

2.2  Isikuandmeid säilitatakse kuni need on vajalikud küsimuse/ettepaneku menetlemiseks ja seejärel need kustutatakse.

2.3  Isikuandmete töötlemisel kasutatakse turvameetmeid, mis kaitsevad ebaseadusliku juurdepääsu ja juhusliku kaotamise, hävimise eest.

3. Füüsilise isiku õigused

3.1 Isikuandmetega tutvumine

     3.1.1   Füüsilisel isikul on õigus saada kinnitust selle kohta, kas teda käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse ja kui töödeldakse, siis nendega tutvuda. Tutvumiseks soovitame esitada taotluse, millele vastame hiljemalt 1 kuu jooksul. Kui 1 kuu jooksul ei ole võimalik andmeid väljastada, teavitame füüsilist isikut ja pikendame vastamise tähtaega.

     3.1.2   Põhjendamatute või ülemääraste füüsilise isiku andmete teabenõuete tutvumise taotluste korral on meil õigus nõuda mõistlikku tasu või andmete väljastamisest keelduda.

     3.1.3   Me keeldume soovi täitmast, kui selle täitmine võib kahjustada teise isiku õigusi või vabadusi.

3.2 Isikuandmete parandamine

     3.2.1   Füüsilisel isikul on õigus nõuda andmete parandamist ja täiendamist, kui need on vigased või mittetäielikud.

3.3 Isikuandmete parandamisest, kustutamisest või isikuandmete töötlemise piiramisest teatamine

     3.3.1   Me edastame info isikuandmete parandamise, kustutamise või töötlemise piiramise kohta kõigile, kellele isikuandmed on avaldatud, välja arvatud juhul, kui see osutub võimatuks või nõuab ebaproportsionaalseid jõupingutusi.

3.4 Vastuväite esitamine

     3.4.1   Füüsilisel isikul on õigus esitada igal ajal vastuväiteid isikuandmete töötlemise kohta avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks või õigustatud huvi korral.

3.5 Isikuandmete töötlemise piiramine

     3.5.1   Füüsilisel isikul on õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, näiteks ajal, kui me hindame isikuandmete kustutamise nõude rakendumist.

3.6 Nõusoleku tagasivõtmine

     3.6.1   Füüsilisel isikul on õigus igal ajal võtta tagasi nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

3.7 Isikuandmete kustutamine

     3.7.1   Füüsilisel isikul on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist.

     3.7.2   Me kustutame isikuandmed, kui:

3.7.2.1 füüsiline isik võtab tagasi andmete töötlemiseks antud nõusoleku;

3.7.2.2 isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil;

3.7.2.3 puudub õiguslik alus andmete töötlemiseks;

3.7.2.4 isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;

3.7.2.5 on vaja täita juriidilist kohustust.

Kui isikuandmeid töödeldakse õiguslikul alusel, mis ei luba andmete kustutamist, siis andmeid ei kustutata.

4. Avaandmed

4.1  Me ei avalda avaandmetena veebisaidi kaudu esitatud hinnanguid ega küsimusi/ettepanekuid.

5. Isikuandmete töötlemise rikkumised

5.1  Me dokumenteerime kõik isikuandmetega seotud rikkumised, sealhulgas rikkumise asjaolud, mõju ja rakendatud meetmed.

5.2  Me teavitame rikkumisest järelevalveasutust (Andmekaitse Inspektsioon) põhjendamatu viivituseta ja võimaluse korral 72 tunni jooksul pärast sellest teada saamist, välja arvatud juhul, kui rikkumine ei kujuta endast tõenäoliselt ohtu füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele.

5.3  Suure ohu puhul andmesubjekti õigustele ja vabadustele teavitatakse andmesubjekti.

5.4  Järelevalveasutus (Andmekaitse Inspektsioon) võib hinnata, et andmesubjektide teavitamine pole vajalik.

6. Kontaktandmed

6.1  Täiendavat infot isikuandmete töötlemise kohta saate kontaktaadressilt: kristjan.noormagi@uhistransport.ee

7. Kaebuse esitamine

7.1 Kui Te ei ole kontaktaadressilt pakutud info või lahendusega rahul, siis on füüsilisel isikul on õigus pöörduda järelevalveasutuse poole (Andmekaitse Inspektsioon) kui ta leiab, et isikuandmete töötlemine riivab tema õigusi.